GALLERIES

  Bedömning

  I viltspår startar man vanligen på prov, vilket innebär att man endast tävlar mot sig själv. Inom vissa raser kan man även tävla, både på lokal- och riksnivå på olika mästerskap. Viltspår i sin provform består av två klasser: anlagsklass och öppenklass. Hunden måste vara minst nio månader gammal för att få starta. Det finns två typer av prov; rörligt och ordinarie. Skillnaden mellan dem är att tidpunkt och plats för ordinarie prov ska vara fastställd minst fem dagar före start.

  Nedan är utdrag ur reglerna, som du kan ladda ner i sin helhet här.

  § 9 Bedömning

  Under provet bedöms följande;
  Spårningsförmåga, tempo, självständighet och i öppen klass även skottreaktion.

  a. Spårningsförmåga
  Hunden ska visa intresse för spåret samt ha förmåga att följa det. Hundens sätt att markera om den följer spåret ska bedömas liksom förmågan att reda ut eventuella tappter. Om hunden under spårarbetet växlar över till färskt spår av vilt och föraren på hundens beteende klart kan konstatera detta ska domaren låta föraren återföra hunden till spåret. Sker sådan avvikelse från spåret endast en gång bör det inte inverka på prissättningen. Upprepas det räknas det som hjälp.

  Domaren bör inte ingripa i spårarbetet annat än:
  • då risk föreligger att hunden växlar in på annat spår
  • då hunden efter långvarigt tappt inte återfinner spåret
  • då föraren begär hjälp att återfinna spåret.

  b. Arbetstempo
  Hunden ska arbeta i ett lugnt och för eftersök lämpligt tempo. Spårtiden får uppgå till högst 30 minuter i anlagsklass, och till högst 45 minuter i öppen klass. Domaren bör inte ingripa i spårningsarbetet annat än;
  • då spårningstempot är olämpligt
  • då tilldelad tid överskridits
  • då hunden kommer på sådant avstånd från spåret att risk föreligger att hunden korsar annat spår.

  c. Självständighet
  Hundens förmåga att självständigt följa spåret samt reda ut eventuella tappter bedöms. Hunden ska arbeta fritt och utan styrning av spårlinan, dock får föraren genom lågmält tilltal ge hunden uppmuntran och stöd. Som hjälp räknas när föraren ingriper i hundens arbete alternativt återför hunden till spåret.

  d. Skottprövning (endast i öppen klass)
  Hundens reaktion vid skottlossning samt förmåga att därefter återuppta och fullfölja spårarbetet bedöms. Viss iver kan tolereras.

  Följande räknas som allvarliga fel:
  • uppenbar skotträdsla
  • okontrollerbar upphetsning
  • vägran att fullfölja spårningsarbetet.