GALLERIES

  Prissättning

  I viltspår startar man vanligen på prov, vilket innebär att man endast tävlar mot sig själv. Inom vissa raser kan man även tävla, både på lokal- och riksnivå på olika mästerskap. Viltspår i sin provform består av två klasser: anlagsklass och öppenklass. Hunden måste vara minst nio månader gammal för att få starta. Det finns två typer av prov; rörligt och ordinarie. Skillnaden mellan dem är att tidpunkt och plats för ordinarie prov ska vara fastställd minst fem dagar före start.

  Nedan är utdrag ur reglerna, som du kan ladda ner i sin helhet här.

  § 10 Prissättning

  a. Allmänt
  I både anlagsklass och öppen klass tillämpas kvalitetsbedömning. I anlagsklass bedöms hund som godkänd eller inte godkänd. I öppen klass tilldelas hund första, andra, tredje eller intet pris (0). Särskilt god prestation med första pris kan av domare tilldelas hederspris (HP). Domaren ska efter bedömningen ge alla provdeltagare såväl muntlig som skriftlig kritik. Detta gäller även hund som tilldelats 0 pris.

  b. Diskvalificerande fel
  Pris får inte tilldelas hund som uppvisat något av följande fel;
  • total ovilja eller oförmåga att följa spåret
  • för högt eller olämpligt tempo såsom för ivrigt arbete (stretar, flåsar), eller så långsamt att upprepad påmaning måste ske
  • skallgivning under spårarbetet (se undantag Domaranvisningar punkt b.)
  • krävt fler än två ingripanden av domaren för att återfinna spåret
  • uppenbar skotträdsla eller okontrollerad upphetsning vid skott (prövas endast i öppen klass)
  • totaloviljaattåtertaspårningsarbetetefter skott (prövas endast i öppen klass)
  • överskriden maximitid

  c. Krav för godkännande i anlagsklass
  Vid bedömningen godkänd fordras att hunden;
  • visat utmärkt förmåga att följa spåret
  • arbetat i ett lämpligt tempo
  • inte behövt någon hjälp att efter tappt återfinna spåret (observera i § 9 a. angivet undantag vid överväxling till färskt spår av vilt)

  d. Prissättning i öppen klass
  För första pris fordras att hunden:
  • visat utmärkt förmåga att följa spåret
  • arbetat i ett lämpligt tempo
  • endast med stöd från föraren och utan ingripande av domaren nått spårets slut inom föreskriven tid (observera i § 9 a. angivet undantag vid överväxling till färskt spår av vilt)
  • uppvisat godkänd skottreaktion.