GALLERIES

    Skillnaden mellan ordinarie och rörligt prov

    Ordinarie viltspårprov

    Ett ordinarie prov ska vara utlyst i förväg i klubbens tidning med dag och plats angiven och i så god tid att det nått ut till medlemmarna i god tid innan anmälningstidens utgång. Väljer arrangören att begränsa antalet deltagare ska detta framgå av provets utannonsering. Ett ordinarie prov kan arrangeras under maximalt 1-4 dagar. Hund kan endast startas en gång per provtillfälle.

    Rörligt viltspårprov

    Prov som genomförs på tid och plats som fastställs av arrangerande specialklubb. Provdag ska vara fastställd minst fem dagar före start. Hund får starta flera gånger under samma period vid rörligt prov. Dock får hund inte starta mer än 1 gång samma dag och vid samma prov. Ett rörligt prov kan vara från en vecka upp till maximum en kalendermånad.